Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

Adam Gargas, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Pożarnicze Adam Gargas, w świetle przepisów jest administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgody z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i  Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych, prosimy odpowiedzieć na tą wiadomość wpisując w treści „NIE”. Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte z naszych zasobów. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

• Administratorem Państwa  danych osobowych jest  Adam Gargas, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gargas Adam Usługi Pożarnicze Adam Gargas, ul. Sułkowskiego 7, 87-100 Toruń, NIP: 8792410716
• Kontakt z administratorem : info@gargas.pl

Informujemy, że Adam Gargas przetwarza Państwa dane osobowe w postaci:

• imienia,
• nazwiska,
• adresu,  
• adresu e-mail
• numeru telefonu.

Dane będą przetwarzane w celu:

• sprzedażowym (w wykonaniu zawartej umowy),
• marketingowym w formie elektronicznej i papierowej,
•dochodzenia roszczeń,
• archiwizacji,
• wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

• udzielona zgoda,
• konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
• konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

• procesorom w związku ze zleconymi przez administratora działaniami realizowanymi w imieniu administratora,
• firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
• kancelariom prawnym, którym administrator zleciły np. prowadzenie postępowania,
• podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich w związku z:

• działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+),
• wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane.

Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

• przepisy prawa,
• okres przez jaki są świadczone usługi,
• okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
• okres na jaki została udzielona zgoda.
Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

• żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych
• żądania sprostowania danych osobowych,
• żądania uzupełnienia danych osobowych,
• usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
• przeniesienia Państwa danych osobowych.

Mają Państwo Prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

Skontaktuj się z nami

USŁUGI POŻARNICZE GARGAS

Pigża, ul.Bursztynowa 5
87-152 Łubianka

Adam Gargas
tel. +48 667 885 667

info@gargas.pl

Punkt ładowania butli Co2:
Toruń ul.Sułkowskiego 5,
87-100 Toruń