GARGAS

usługi pożarnicze od 1988r

sprawdź naszą ofertę

GARGAS

usługi pożarnicze od 1988r.

sprawdź naszą ofertę

GARGAS

usługi pożarnicze od 1988r.

sprawdź naszą ofertę

O firmie
Czym się zajmujemy?

 

 

Specjalizujemy się głównie w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
 

• Serwis, konserwacja gaśnic i urządzeń gaśniczych
• Badanie wydajności sieci hydrantowych
• Badanie węży hydrantowych
• Opracowywanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
• Opracowywanie planów ewakuacyjnych
• Kompleksowe wyposażanie obiektów w sprzęt p.poż.
• Ładowanie i sprzedaż butli CO2
• Sprzedaż sprzętu i artykułów p.poż.

 

Jakie są nasze atuty?

 

Firma na rynku przeciwpożarowym zdobywa doświadczenie od wielu lat. Dzięki niemu gwarantuje wysoką jakość usług oraz pełen profesjonalizm w działaniu. 

 

Przygotowanie obiektu do odbioru przez PSP:

 

Naszym największym atutem jest kompleksowe wyposażanie nowych oraz istniejących obiektów, od podręcznego sprzęt gaśniczego, montażu oznakowania ewakuacyjnego i znaków bezpieczeństwa, badań wydajności sieci hydrantowej, opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego aż po serwis urządzeń przeciwpożarowych w funkcjonującym obiekcie. 

Zapraszamy do współpracy

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami

Serwis, konserwacja gaśnic i urządzeń gaśniczych

Posiadamy autoryzowany punkt serwisowy wyposażony w profesjonalne narzędzia i specjalistyczne urządzenia niezbędne do konserwacji, napraw i remontów gaśnic. Firma posiada aktualne autoryzacje producentów oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu czynności serwisowych i napraw wszelkiego rodzaju gaśnic i urządzeń gaśniczych. 

Masz niesprawne lub niezalegalizowane gaśnice ?
Chcesz sprawdzić stan zabezpieczenia p.poż. w Twojej Firmie ?

Przedstawimy ofertę cenową!

napisz do nas!  zadzwoń

Szkolenia ppoż.

Każdy pracownik, zanim podejmie pracę, musi zostać przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dopilnowanie tego obowiązku spoczywa na pracodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy.
Pracodawca wyznacza również osoby odpowiedzialne za zwalczanie pożarów oraz ewakuacji pracowników.

Skontaktuj się z nami w sprawię wyceny szkolenia

napisz do nas!  zadzwoń

Badanie wydajności sieci hydrantowych

Obowiązkowe coroczne badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzamy za pomocą nowoczesnych przyrządów pomiarowych wyposażonych w moduł elektroniczny. Prace wykonywane są przez uprawnionych specjalistów a urządzenia pomiarowe posiadają aktualne świadectwa wzorcowania. 

Po każdym badaniu wystawiamy protokół honorowany przez Państwową Straż Pożarną oraz firmy ubezpieczeniowe

Kopie protokołów dostępne są w naszym archiwum przez okres 3 lat

napisz do nas!  zadzwoń

Badanie węży hydrantowych

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych, powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze. 

Próby ciśnieniowe węży hydrantowych wykonujemy zgodnie z Polskimi Normami
Po zakończonych badaniach wystawiamy świadectwo badania

Dokument ten jest potwierdzeniem na wykonanie obowiązków wynikających z §3.4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

Na każdym badanym wężu zostaje założona "kontrolka" potwierdzająca wykonanie w/w czynności.

napisz do nas!  zadzwoń

Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest specjalnym dokumentem, opracowywanym indywidualnie dla danego obiektu w którym właściciel, zarządca lub użytkownik określa obowiązujące zasady ochrony przeciwpożarowej. 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w naszym wykonaniu, zgodnie z postanowieniami § 6.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) zawiera:

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z  przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

Czytaj więcej >>

napisz do nas!  zadzwoń

Kompleksowe wyposażenie obiektu w sprzęt p.poż.

W skład kompleksowego wyposażenia wchodzi:

• opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
• montaż podręcznego sprzętu gaśniczego,
• montaż oznakowania podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instrukcji p.poż.,
• montaż oznakowania ewakuacyjnego,
• montaż znaków bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
• badanie wydajności sieci hydrantowej.

Prace montażowe wykonujemy zgodnie z opracowaną Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego

W przypadku obiektów dla których nie jest wymagane opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, sprzęt oraz oznakowanie dobieramy indywidualnie, zgodnie z charakterystyką pożarową obiektu.Po przeprowadzeniu prac wystawiamy protokół, potwierdzający wykonanie w/w usług.

napisz do nas!  zadzwoń

Ładowanie i sprzedaż butli CO2

Firma zajmuje się ładowaniem butli CO2 (dwutlenek węgla).

Zapraszamy klientów z własnymi butlami do napełnienia. Dla klientów hurtowych możliwość negocjacji cen na miejscu w firmie.

Oferujemy pełen zakres prac serwisowych butli: badania dozorowe, wymianę zaworów, piaskowanie, malowanie. 

Prowadzimy również dowóz butli na telefon 667-885-667.

napisz do nas!  zadzwoń

Sprzedaż sprzętu i artykułów p.poż.

Firma prowadzi sprzedaż:

• gaśnice przenośne każdego typu,
• gaśnice przewoźne każdego typu,
• urządzenia gaśnicze,
• koce gaśnicze,
• hydranty wewnętrzne,
• oznakowanie hydrantów zewnętrznych,
• zawory hydrantowe,
• prądownice hydrantowe,
• uchwyty i szafki na gaśnice,
• armatura przeciwpożarowa,
• instrukcje BHP i P.POŻ.,
• znaki z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
• znaki ewakuacyjne,
• apteczki,
i wiele innych artykułów.

napisz do nas!  zadzwoń

Skontaktuj się z nami

USŁUGI POŻARNICZE GARGAS

Pigża, ul.Bursztynowa 5
87-152 Łubianka

Adam Gargas
tel. +48 667 885 667

info@gargas.pl

Punkt ładowania butli Co2:
Toruń ul.Sułkowskiego 5,
87-100 Toruń